ไลฟ์สไตล์

ความรับผิดชอบของผู้ประสานงาน Title IX คืออะไร?

จากการแก้ไข Title IX Education Amendment ที่กำลังดำเนินอยู่ในปี 1972 ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อห้ามการเลือกปฏิบัติทางเพศในการศึกษา สถาบันการศึกษาจะต้องรู้ว่าสิ่งที่คาดหวังจากพวกเขาคืออะไร เพื่อให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับการแก้ไขนี้ จำเป็นต้องมีผู้ประสานงานในแต่ละวิทยาเขต สามารถเยี่ยมชม Studentdisciplinedefense.com เพื่อทำความเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Title IX และบทบาทของผู้ประสานงาน Title IX

ผู้ประสานงาน Title IX ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าโรงเรียนปฏิบัติตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของ Title IX ซึ่งจะรวมถึงการตรวจสอบเหตุการณ์หรือข้อร้องเรียนใดๆ ที่ยื่นต่อมหาวิทยาลัย พวกเขายังจะช่วยเหลือผู้ที่ยื่นเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติในการศึกษาเพื่อให้แน่ใจว่าการร้องเรียนของพวกเขาได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม และโรงเรียนจะปฏิบัติตามกฎระเบียบของรัฐบาลกลางในการจัดการข้อร้องเรียนหากเกิดขึ้น

ที่มา: pandslawtitleix.com

ผู้ประสานงาน Title IX ของสถาบันจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าทั้งหมด เอกสารที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ IX ได้รับการเก็บรักษาและจัดเก็บอย่างเหมาะสม ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบ รายงานใดๆ และผลการสอบสวนโดยรวม พวกเขาจะสามารถเก็บบันทึกเหล่านี้ไว้อย่างน้อย 20 ปี เพื่อให้นักเรียนคนอื่นๆ ทราบว่าโรงเรียนดำเนินการหรือไม่จัดการกับรายงานการเลือกปฏิบัติทางเพศหรือการล่วงละเมิดทางเพศอย่างไร จำเป็นต้องจัดทำบันทึกเหล่านี้หากมีการสอบสวนของรัฐบาลกลาง

ผู้ประสานงานจะทำหน้าที่เป็นผู้ติดต่อสำหรับคำถามเกี่ยวกับหัวข้อ IX พวกเขาจะสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและขั้นตอนของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหัวข้อ IX รวมถึงสิ่งที่โรงเรียนพิจารณาถึงการเลือกปฏิบัติทางเพศ บุคคลนี้จะมีหน้าที่รับผิดชอบในการฝึกอบรมคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาเกี่ยวกับวิธีการจัดการหรือรายงานสถานการณ์ที่อาจเกิดการเลือกปฏิบัติทางเพศ นอกจากนี้ยังเป็นหน้าที่ของผู้ประสานงาน Title IX เพื่อแจ้งให้นักศึกษาใหม่ที่มหาวิทยาลัยของตนทราบเกี่ยวกับนโยบาย Title IX ที่พวกเขาต้องปฏิบัติตามในขณะที่เรียนอยู่ที่นั่น

ให้เรามาดูความรับผิดชอบของผู้ประสานงาน Title IX มากขึ้น

1. การจัดการข้อร้องเรียน Title IX

ในฐานะผู้ประสานงาน Title IX ความรับผิดชอบหลักของบุคคลนี้คือการจัดการข้อร้องเรียนหรือเหตุการณ์ของการเลือกปฏิบัติทางเพศที่อาจเกิดขึ้นในมหาวิทยาลัย ซึ่งรวมถึงทั้งการล่วงละเมิดทางเพศและการข่มขืนหรือการข่มขืน แม้ว่าโรงเรียนจะประกาศว่ากำลังดำเนินการเกี่ยวกับสถานการณ์หนึ่งๆ หากบุคคลใดเชื่อว่าโรงเรียนไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนที่เหมาะสมในการดำเนินการตามคำร้องเรียน พวกเขาสามารถอุทธรณ์ไปยังผู้ประสานงาน Title IX ได้

2. การจัดการกระบวนการทางวินัยของมหาวิทยาลัย

หากบุคคลใดยื่นเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับโรงเรียนที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ Title IX ผู้ประสานงาน Title IX จะต้องรับผิดชอบในการจัดการกระบวนการทางวินัยตามกฎหมายของรัฐบาลกลาง ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบข้อร้องเรียนใด ๆ ของนักศึกษา คณาจารย์ หรือเจ้าหน้าที่ และการจัดการการสอบสวนดังกล่าวในขณะที่ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเป็นไปตามข้อกำหนดของรัฐบาลกลางทั้งหมด

ที่มา: iwf.org

3. ดูแลการสอบสวน Title IX ในมหาวิทยาลัย

ซึ่งรวมถึงการดูแลรายงาน Title IX ทั้งหมดที่จัดทำโดยนักศึกษา คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ผู้ประสานงาน Title IX จะต้องรับผิดชอบในการช่วยผู้สมัครยื่นเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยของตนโดยไม่ปฏิบัติตามขั้นตอน พวกเขายังดูแลการสอบสวนใด ๆ ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการละเมิดหัวข้อ IX

4. การให้ความรู้แก่วิทยาเขตเกี่ยวกับนโยบายและทรัพยากรของหัวข้อ IX

บุคคลนี้ยังมีหน้าที่รับผิดชอบในการให้ความรู้แก่วิทยาเขตเกี่ยวกับนโยบายเกี่ยวกับหัวข้อ IX และทรัพยากรใดๆ ที่มอบให้กับนักศึกษา คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ พวกเขาให้ข้อมูลเพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนตระหนักถึงนโยบายและทรัพยากรของ Title IX

ผู้ประสานงาน Title IX สามารถช่วยนักเรียนได้อย่างไร

ที่มา: wise-geek.com

ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น ผู้ประสานงาน Title IX ดูแลนโยบายและขั้นตอนของa การกระทำของโรงเรียนต่อต้านการเลือกปฏิบัติทางเพศ. ผู้ประสานงานมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามนโยบายทั้งหมดและนำความคิดเห็นทั้งหมดไปใช้อย่างจริงจัง งานของพวกเขาเกี่ยวข้องกับการทำให้แน่ใจว่าผู้หญิงและผู้ชายสามารถเข้าถึงการศึกษาในวิทยาเขตได้อย่างเท่าเทียมกัน พวกเขายังจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้สมัครคนใดได้รับการปฏิบัติอย่างยุติธรรมเกี่ยวกับการร้องเรียนของพวกเขาเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติทางเพศที่อาจเกิดขึ้นในมหาวิทยาลัย

บทบาทของผู้ประสานงาน Title IX มีมากกว่าแค่การดูแลสิ่งที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัย เมื่อพูดถึงการเลือกปฏิบัติทางเพศ ตัวอย่างเช่น พวกเขามีหน้าที่แจ้งนักเรียนใหม่เกี่ยวกับสิ่งที่คาดหวังจากพวกเขาและสิ่งที่พวกเขามีสิทธิในฐานะนักเรียน พวกเขายังจะต้องรับผิดชอบในการให้ความรู้แก่พนักงานใหม่เกี่ยวกับความรับผิดชอบของพวกเขาในวิทยาเขตและวิธีดำเนินการเมื่อต้องเผชิญกับการเลือกปฏิบัติหรืออคติ

ทักษะอีกอย่างของคน ที่ทำงานภายใต้ชื่อผู้ประสานงาน Title IX ควรมีความสามารถในการทำงานร่วมกับพนักงานมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ได้ดี พวกเขาควรสร้างความสัมพันธ์กับทุกคนในโรงเรียนของตน เพื่อให้ทุกคนทราบว่าผู้ประสานงาน Title IX จัดการกับข้อร้องเรียนทั้งหมดที่ยื่นในวิทยาเขตอย่างไร สิ่งนี้จะช่วยให้แน่ใจว่าวิทยาเขตตระหนักดีถึงนโยบาย Title IX และความรับผิดชอบของตนเองในการปฏิบัติตามนโยบายเหล่านี้

ที่มา: cityconnectsblog.org

เพื่อให้แน่ใจว่าโรงเรียนปฏิบัติตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของ Title IX ผู้ประสานงาน Title IX จะต้องจัดการฝึกอบรมเรื่องการล่วงละเมิดทางเพศให้กับเจ้าหน้าที่ทุกคน รวมถึงนักเรียนในวิทยาเขตด้วย เป็นสิ่งสำคัญเช่นกันที่นักเรียนต้องรู้ว่าควรทำอย่างไรหากพวกเขายื่นเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศหรือสังเกตเห็นการประพฤติผิดทางเพศใด ๆ ที่กระทำโดยนักเรียนคนอื่น

โรงเรียนที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ Title IX อาจต้องเผชิญกับค่าปรับทางการเงินและอาจสูญเสียเงินทุน ดังนั้นจึงเป็นความรับผิดชอบของผู้ประสานงาน Title IX เพื่อให้แน่ใจว่าเจ้าหน้าที่ทุกคนรวมถึงนักเรียนตระหนักถึงความรับผิดชอบของตนเอง

สรุป

ผู้ประสานงาน Title IX เป็นส่วนสำคัญในการสร้างความมั่นใจว่าทั้งชายและหญิงจะได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันในการศึกษาของพวกเขา พวกเขาอยู่ในแนวหน้าในการปฏิบัติตาม Title IX บุคคลนี้มีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามนโยบายและบันทึกทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดทางเพศหรือกรณีการเลือกปฏิบัติในวิทยาเขตจะได้รับการเก็บรักษาและจัดเก็บอย่างเหมาะสม พวกเขายังให้ข้อมูลเกี่ยวกับหัวข้อ IX และทรัพยากรที่มีให้นักเรียน เพื่อให้นักเรียนทราบวิธีที่ดีที่สุดในการจัดการสถานการณ์

โลกและโลกเป็นสถานที่ที่คุณสามารถค้นหาข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่รู้จักและไม่รู้จักของโลกของเรา เว็บไซต์นี้ยังครอบคลุมถึงสิ่งที่เกี่ยวข้องกับโลก ไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อเท็จจริงและข้อมูลเพื่อความรู้และความบันเทิง

ติดต่อเรา

หากคุณมีข้อเสนอแนะและข้อสงสัยใด ๆ คุณสามารถติดต่อเราตามรายละเอียดด้านล่าง เราจะมีความสุขมากที่ได้ยินจากคุณ

markofotolog [at] gmail.com

การเปิดเผยข้อมูลของอเมซอน

EarthNWorld.com เป็นผู้มีส่วนร่วมในโปรแกรม Amazon Services LLC Associates ซึ่งเป็นโปรแกรมโฆษณาในเครือที่ออกแบบมาเพื่อให้เว็บไซต์ได้รับค่าธรรมเนียมการโฆษณาโดยการโฆษณาและเชื่อมโยงกับ Amazon.com Amazon, โลโก้ Amazon, AmazonSupply และโลโก้ AmazonSupply เป็นเครื่องหมายการค้าของ Amazon.com, Inc. หรือบริษัทในเครือ

ไปด้านบน