Företag

4 sätt hållbart företagande kan rädda världen

Varje affärsverksamhet bör vara socialt ansvarstagande. Det är ett försök att bidra till hållbar ekonomisk utveckling, att uppnå målet att förbättra livskvaliteten, utan att äventyra förmågan att möta framtida generationers behov. Socialt ansvar är ett av de bästa sätten att attrahera och behålla en kvalitativ arbetskraft, särskilt högutbildade, skickliga och kreativa människor, vilket öppnar upp utrymme för innovation, vilket är en av huvudförutsättningarna för företagets konkurrenskraft och långsiktiga överlevnad.

Den moderna människans grundläggande problem är säkerhets- och miljöproblem, respektive skydd av anställda på arbetet och miljöskydd är de mest hotande problemen människans existens och hennes hälsa. Modern teknik som för varje dag mer och mer förstärker den och har positiva effekter på samhället som helhet, vilket också ger negativa effekter som påverkar snabbare eller långsammare fysisk förstörelse av miljön, och minskning och till och med utrotning av den totala flora och fauna i det bredare eller smalare industrianläggningar.

Källa: iby.imd.org

Mål för hållbar utveckling måste med nödvändighet vara i fokus för varje företag och varje sektor. Tonvikten ligger på partnerskap och engagemang från alla sektorer av ekonomin och samhället för att utvecklas mot den värld vi vill leva i.

Hållbar utveckling påtvingas som en ”lösning för att uppnå balans mellan förbättra livskvaliteten (ekonomisk komponent), uppnå socialt välbefinnande och fred (social komponent) och skapade förutsättningar för att bevara naturmiljön som ett gemensamt bästa (ekologisk komponent) som nuvarande och framtida generationers överlevnad är beroende av.

Så vi ser att bevarandet av miljön spelar en av nyckelrollerna i hållbart företagande, och här är sätten.

1. Minskad vatten- och energiförbrukning av genererat avfall

Källa: bangladeshpost.net

En av de viktiga frågor som samhället står inför idag är frågorna om föroreningar och utarmning av naturresurser. På grund av ökande luftföroreningar, giftigt avloppsvatten, skador på ozonskiktet ökar antalet sjukdomar, dvs det utgör ett allvarligt hot mot människors liv och hälsa. Därför kan och bör vilken organisation som helst, oavsett storlek, minska den negativa påverkan av sin verksamhet på miljön. Till exempel genom att minska utsläppet av skadliga ämnen, minska mängden avfall som produceras och använda dyrare och icke förnybara resurser mer rationellt. Detta kan vara ett sätt att uttrycka socialt ansvar och etik, och samtidigt uppnå betydande besparingar.

2. Gasutsläppsminskning (GHG)

Om föroreningen som orsakas av en viss producent reduceras till ett minimum, ifrågasätts förekomsten och utförandet av affärsverksamheten för den produkten, vilket samtidigt ifrågasätter existensen av ägare, ledning och anställda. Alltså kostnaderna för minska föroreningarna utsläppen är ofta högre för samhället, men det är säkert lönsamt i längden.

3. Förbättra förpackningar, öka returen och återvinningen av förpackningar, minska avfallet som går till deponi

Källa: recyclecoach.com

Okontrollerad teknisk utveckling har orsakat enorma skador på media, vatten, luft, mark, förlust av biologisk mångfald och globala klimatförändringar. Dessa miljöskador har skapats i decennier. Under trycket av problem som global uppvärmning, hunger och sjukdomar har uppfattningen accepterats att ett nytt koncept för utveckling måste skapas som skulle innebära tekniska framsteg, men med en minskning av miljöföroreningarna. Hållbart företagande minskar föroreningarna genom att ändra platsen för föroreningar, behandla avfall, återvinna rester, ändra produktionsteknik samt ersätta insatsvaror – råvaror och förnödenheter.

Anpassade brevlådor erbjuder företag ett utmärkt sätt att bli mer miljövänliga. De tillåter anpassade utskrifter, skapar en unik och anpassad design som kan hjälpa människor att identifiera ett varumärke, samt uppmuntra miljövänliga förpackningar när det är möjligt. Dessutom, anpassade brevlådor med logotyper utökar fraktalternativen och har avsevärd potential för att förbättra effektiviteten och kostnadsbesparingarna för företag. Med anpassade förpackningar kan företag också öka avkastningen på sin investering i förpackningsmaterial, vilket leder till lägre totala driftskostnader.

4. Ansvarsfull försörjning

Inköp och installation av ny utrustning, forsknings- och utvecklingsaktiviteter, utbildning av anställda om vikten av miljöskydd och ekoproduktion, användning av lämpliga material och råvaror i produktionsprocessen samt ansvarsfull behandling av produktionsrester är kostnader som företaget betalar för närvarande. samtidigt kan de förstås som investeringar som möjliggör bättre prestanda för företaget i framtiden, enligt principerna om hållbar utveckling och därmed högre vinst. Förebyggande miljöskydd minskar kostnaderna för framtida betalningar av rättsliga sanktioner men implementerar också konceptet om företagens sociala ansvar, som blir allt viktigare ur samhällets aspekt, särskilt inom området miljöskydd och hållbar utveckling. Ett annat problem som kan dyka upp i slutfasen av reproduktionen, det vill säga försäljningen av färdiga produkter till kunder och konsumenter, är försäljningsnedgången.

Företag måste möta mänskliga behov genom att öka en miljömässigt hållbar produktion och ge alla lika möjligheter. De måste införa nya sätt för förvaltning som tar hänsyn till miljökostnaderna när de bestämmer driftskostnaderna. De lokala myndigheternas roll i miljöförvaltningen är också oumbärlig. Lokala myndigheter kan påverka förändringar i människors beteende, upprätta kommunal infrastruktur, fastställa avgifter relaterade till avfalls- och avloppshantering etc. Det vill säga politiker, experter, forskare, entreprenörer och alla andra intressenter måste hitta lösningar på hur man kan säkerställa ekonomisk tillväxt som är i linje med den rationella konsumtionen av naturresurser och ekosystem.

Så av allt detta kan vi dra slutsatsen att ESG (Environmental, Social and Governance) är en nyckelfaktor för en framgångsrik hållbar verksamhet, som du kan lära dig mer om på denna sida.

Avslutande tankar

Källa: sustainablebusinessforum.com

Begreppet hållbar utveckling är också accepterat i affärsvärlden och vissa stora världsföretag använder termen företagens hållbarhet. Denna term beskriver ett företags inverkan på de ekonomiska, sociala och miljömässiga dimensionerna. Begreppet hållbar utveckling beskrivs också som en trebalansräkningseffekt av företag på ekonomiska, miljömässiga och sociala dimensioner. Men för begreppet hållbar utveckling är det typiskt att det omfattar en starkare betoning på miljön och att företag som använder denna terminologi tenderar att vara mer engagerade kring miljöpåverkan.

Företag baserar sin tillväxt och utveckling på kunskap, dvs konstant investeringar i mänskliga resurser huvudstad. Men på grund av mänsklig girighet är det viktigt att göra vinst när man gör vinst tekniska framsteg inkluderar etik, som varnar för de konsekvenser det kan ha orsakat. Det är syftet med ett socialt ansvarsfullt företagande och hållbar utveckling. Det understryker vikten av att företag integrerar social omsorg i sin affärsverksamhet frågor och miljöskydd.

Jorden och världen är en plats där du kan hitta olika kända och okända fakta om vår planet Jorden. Sajten ska också täcka saker som är relaterade till världen. Webbplatsen är dedikerad till att tillhandahålla fakta och information för kunskaps- och underhållningsändamål.

Kontakta oss

Om du har några förslag och frågor kan du kontakta oss på nedanstående detaljer. Vi kommer mycket gärna att höra från dig.

markofotolog [at] gmail.com

Amazon avslöjande

EarthNWorld.com är deltagare i Amazon Services LLC Associates Program, ett affiliate-annonseringsprogram som är utformat för att tillhandahålla ett sätt för webbplatser att tjäna reklamavgifter genom att annonsera och länka till Amazon.com. Amazon, Amazon-logotypen, AmazonSupply och AmazonSupply-logotypen är varumärken som tillhör Amazon.com, Inc. eller dess dotterbolag.

Uppåt