Livsstil

Vilka är ansvarsområdena för en titel IX-samordnare?

I ljuset av den pågående avdelning IX Education Amendment från 1972, som skapades för att förbjuda könsdiskriminering inom utbildning, är det viktigt för utbildningsinstitutioner att veta vad som förväntas av dem. För att säkerställa efterlevnaden av detta ändringsförslag fastställdes det att en samordnare skulle behövas på varje campus. Du kan besöka studentdisciplinedefense.com för att förstå mer om avdelning IX och rollen som en avdelning IX-samordnare.

En avdelning IX-samordnare måste se till att skolan följer avdelning IX regler och riktlinjer. Detta kommer att omfatta att undersöka eventuella incidenter eller klagomål som lämnas in till universitetet. De kommer också att hjälpa dem som lämnar in ett klagomål om diskriminering i utbildningen för att säkerställa att deras klagomål hanteras på rätt sätt, och skolan kommer att följa federala regler för hantering av klagomål om det inträffar.

Källa: pandslawtitleix.com

En institutions avdelning IX-samordnare kommer också att ansvara för att alla dokumentation som avser avdelning IX bevaras och förvaras på lämpligt sätt. Detta inkluderar utredningen, eventuella rapporter och det övergripande resultatet av en utredning. De kommer att kunna förvara dessa register i minst 20 år så att andra elever är medvetna om hur skolan hanterar eller inte hanterar anmälningar om könsdiskriminering eller trakasserier. Det krävs att dessa register görs tillgängliga om det finns en federal utredning.

Samordnaren kommer också att fungera som kontaktperson för frågor om avdelning IX. De kommer att kunna ge information om universitetets policyer och rutiner för efterlevnad av avdelning IX, samt vilken könsdiskriminering som anses av skolan. Denna person kommer också att ansvara för att utbilda lärare, personal och studenter i hur man hanterar eller rapporterar situationer där könsdiskriminering kan förekomma. Det är också en titel IX-samordnares uppgift att informera nya studenter vid sitt universitet om avdelning IX-policyer som de måste följa när de studerar där.

Låt oss nu se mer på ansvaret för en avdelning IX-samordnare.

1. Hantering av avdelning IX-klagomål

Som avdelning IX-samordnare är denna persons primära ansvar att hantera eventuella klagomål eller incidenter av eventuell könsdiskriminering på campus. Detta inkluderar både sexuella trakasserier och övergrepp eller våldtäkt. Även om skolan meddelade att den vidtar åtgärder om en situation, om en person anser att skolan inte följt korrekta rutiner vid behandlingen av deras klagomål, kan de överklaga till avdelning IX-samordnaren.

2. Hantera campus disciplinära process

Om en person lämnar in ett klagomål om en skola som inte följer avdelning IX-bestämmelserna, kommer avdelning IX-samordnaren också att ansvara för att hantera den disciplinära processen i enlighet med federal lag. Detta inkluderar att undersöka eventuella klagomål från studenter, fakulteter eller personal och hantera sådana undersökningar samtidigt som de ser till att de följer alla federala krav.

Källa: iwf.org

3. Övervaka avdelning IX-utredningen på campus

Detta inkluderar att övervaka alla avdelning IX-rapporter gjorda av studenter, lärare och personal. Avdelning IX-samordnaren kommer att vara ansvarig för att hjälpa alla sökande att lämna in ett klagomål om att deras skola eller universitet inte följer procedurerna. De övervakar också alla utredningar som görs om avdelning IX kränkningar.

4. Utbilda campus om avdelning IX politik och resurser

Denna person är också ansvarig för att utbilda campus om policyerna för avdelning IX och alla resurser som den har tillhandahållit studenter, fakulteter och personal. De tillhandahåller information för att säkerställa att alla är medvetna om avdelning IX policyer och resurser.

Hur kan titel IX-koordinatorer hjälpa elever?

Källa: wise-geek.com

Som nämnts ovan övervakar avdelning IX-samordnaren policyerna och förfarandena för en skolans agerande mot könsdiskriminering. Samordnaren ansvarar också för att alla policyer följs och att all feedback tas på allvar. Deras jobb innebär att se till att kvinnor, såväl som män, har lika tillgång till utbildning på campus. De kommer också att ansvara för att se till att alla sökande har fått rättvis behandling angående deras klagomål om eventuell könsdiskriminering på campus.

Rollen som titel IX-samordnare sträcker sig längre än att bara övervaka vad som händer på campus när det gäller könsdiskriminering. De har till exempel ansvar för att informera nya studenter om vad som förväntas av dem och vilka rättigheter de har som studenter. De kommer också att ansvara för att utbilda nya medarbetare om deras ansvar på campus och hur de ska gå tillväga när de möter diskriminering eller partiskhet.

En annan färdighet en person som arbetar under titeln avdelning IX-samordnare bör ha är förmågan att arbeta bra med andra universitetsanställda. De bör bilda relationer med alla inom sin skola så att alla är medvetna om hur avdelning IX-koordinatorn hanterar alla klagomål som lämnas in på campus. Detta kommer att bidra till att säkerställa att campus är väl medveten om avdelning IX-policyer och deras eget ansvar för att följa dessa policyer.

Källa: cityconnectsblog.org

För att säkerställa att en skola följer avdelning IX regler och riktlinjer måste en avdelning IX-samordnare tillhandahålla utbildning i sexuella trakasserier till alla anställda, såväl som studenter på campus. Det är också viktigt att varje student vet exakt vad som ska göras om de lämnar in ett klagomål om sexuella trakasserier eller upptäcker att någon annan elev begår sexuella övergrepp.

Skolor som misslyckas med att följa avdelning IX-reglerna kan få monetära böter och potentiellt förlora pengar. Därför är det avdelning IX-samordnarnas ansvar att se till att alla anställda, såväl som studenter, är medvetna om sitt eget ansvar.

Slutsats

Avdelning IX-samordnare är en viktig del av att säkerställa att både män och kvinnor behandlas lika i sin utbildning. De ligger i frontlinjen när det gäller efterlevnad av avdelning IX. Denna person är ansvarig för att se till att policyer följs och att alla register som rör eventuella sexuella trakasserier eller diskriminering på campus bevaras och lagras på lämpligt sätt. De ger också eleverna information om avdelning IX och de resurser de har tillgängliga för dem så att eleverna vet hur de bäst hanterar situationer.

Jorden och världen är en plats där du kan hitta olika kända och okända fakta om vår planet Jorden. Sajten ska också täcka saker som är relaterade till världen. Webbplatsen är dedikerad till att tillhandahålla fakta och information för kunskaps- och underhållningsändamål.

Kontakta Oss

Om du har några förslag och frågor kan du kontakta oss på nedanstående detaljer. Vi kommer mycket gärna att höra från dig.

duleweboffice [at] opptrends.com

Amazon avslöjande

EarthNWorld.com är deltagare i Amazon Services LLC Associates Program, ett affiliate-annonseringsprogram som är utformat för att tillhandahålla ett sätt för webbplatser att tjäna reklamavgifter genom att annonsera och länka till Amazon.com. Amazon, Amazon-logotypen, AmazonSupply och AmazonSupply-logotypen är varumärken som tillhör Amazon.com, Inc. eller dess dotterbolag.

Copyright © 2023

Uppåt